Resmi gazete nedir?

Hükümet adına yayınlanan devlet gazetesi. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, hükümetin karar ve

kararnamelerini, tüzük ve yönetmeliklerini, Anayasa Mahkemesi, Danıştay gibi bir kısım yüksek yargı organları ile bazı mahkeme kararlarını ve resmi kuruluş ilanlarını ilgililere ve halka duyurmak ve bunları yürürlüğe koymak üzere hükümet tarafından yayımlanan gazetedir.

Kuruluşu 6 Haziran 1925’tir. 21 Haziran 1970 tarihine kadar resmi ve hatta tatil günleri dışında yayımlanmıyordu. Bu günden itibaren hergün çıkmaya başladı. Hatta bazı günler ilave baskılar bile yapılmaktadır. Aksama olmadan yayımlanmakta ve Başbakanlık Devlet Matbaasında basılmaktadır. 1964 yılında grev sebebiyle 20 gün (11761-11780 sayıları) TBMM ve Ankara Merkez Cezaevi matbaalarında basılmıştır.

Resmi Gazete’nin ilk adı, Ceride-i Resmiyye (Resmi Ceride) idi. Ancak Osmanlı Devletinde, Sultan İkinci Mahmud Han zamanında 1831 tarihinde Esat Efendi tarafından Takvim-i Vakayi adıyla haftada bir çıkıyordu. Resmi Gazete’nin başlangıcı bu tarih kabul edilmektedir. 1911’de çıkarılan bir kanunla, kanun ve nizamların (İstanbul’da yayımlanan) Takvim-i Vakayi’de yayınlanması esası" getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ilk Ceride-i Resmiye’yi 7 Ekim 1920’de çıkardı. 133 kanun yayımdan sonra, 26 ay ara verildi. İkinci yayına başlama tarihi 13 Eylül 1923’tür. Ancak 40 sayı çıkarılmıştır.

Resmi Gazete, 6 Haziran 1925 tarihine kadar fasılalarla çıkarıldı. Ancak, 23 Nisan 1928’de kabul edilen 1322 sayılı "Kanunların ve nizamnamelerin yayın şekli ve meriyet tarihi" kanunuyla, 1911’de çıkan kanunun hükmü kaldırıldı. Resmi Gazete yayınına hukuki açıklık verilmiş oldu. Resmi Ceride adı, 17 Aralık 1927’deki 763 sayısından itibaren Resmi Gazete olarak değiştirildi.